A graphic with picture of Collegium Minus - Adam Mickiewicz University's main building in Poznań. On the left side there's a sign "A university open to all. Announcing new cooperation with Adam Mickiewicz University. UAM x Snowdog"

*Polska wersja językowa jest dostępna niżej*

UAM GO Mobile App

Snowdog signs agreement with Adam Mickiewicz University in Poznan for the UAM GO app, supporting accessibility in higher education campuses.

Poznań, June 30, 2023 - Snowdog is thrilled to announce the signing of an agreement with Adam Mickiewicz University in Poznań for the design, development, and testing of the UAM GO mobile application. This innovative app aims to increase campus accessibility for students, staff, and visitors.

"We are proud that AMU has chosen us to bring their vision for a more accessible campus to life. Our skills and knowledge are trusted by such a large and reputable organization. It's an important and positive step for higher education in Poland." - Kuba Zwoliński, CEO of Snowdog

The UAM GO app aligns with the broader mission of Adam Mickiewicz University, which includes:

  • Increasing accessibility at Adam Mickiewicz University in Poznań for people with disabilities through various initiatives, including UAM GO.
  • Implementing the Rector's Ordinance on architectural, communication, and information accessibility.
  • Providing training for laboratory assistants and teaching/administrative staff, and developing tools that facilitate access to educational materials and enhance safety for people with disabilities.

"While working on the mobile app - UAMGO, we will use the principles of universal design. Our priority will always be digital accessibility, which is an equivalent of both good user experience (UX) and meeting the WCAG requirements. The UAMGO project aligns perfectly with our vision of an accessible university, where all the students, regardless of their limitations or disabilities, have equal access to educational and developmental opportunities." - Grzegorz Sadowski, Project Manager, UAM

Adam Mickiewicz University is a renowned academic institution, and the selection of Snowdog as a technology partner for this project is a testament to the trust our company enjoys in the technological and accessibility industry.

"Our expertise in mobile, backend, frontend development, and digital accessibility makes us the ideal partner for this project. In particular, our knowledge and experience in digital accessibility will help us build an application that will greatly facilitate studying in Poznań and have a significant social impact." - Bartek Mikołajczak, COO of Snowdog

We are excited to support AMU in this fantastic mission and contribute to building a more accessible higher education experience.

A graphic with picture of Collegium Minus - Adam Mickiewicz University's main building in Poznań. On the left side there's a sign "Uniwersytet otwarty na wszystkich. Nowa współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza."

Aplikacja Mobilna UAM GO

Snowdog podpisuje porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mieckiewicza w Poznaniu na aplikację UAM GO, wspierając dostępność kampusów uczelni wyższych.

Poznań, 30 czerwca 2023 - Snowdog z radością ogłasza podpisanie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na projekt, rozwój oraz testowanie aplikacji mobilnej UAM GO. Ta innowacyjna aplikacja ma na celu zwiększenie dostępności kampusu dla studentów, pracowników oraz odwiedzających.

"Jesteśmy dumni, że UAM zdecydował się powierzyć nam realizację tej wizji dostępności. Nasze umiejętności i wiedza cieszą się zaufaniem tak dużej i renomowanej organizacji. To ważny krok dla szkolnictwa wyższego w Polsce." - Kuba Zwoliński, CEO Snowdog

Aplikacja UAM GO wpisuje się w szerszą misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która obejmuje:

  • Zwiększenie dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez różne działania, m.in. UAM GO
  • Wdrażanie zarządzenia Rektora dotyczącego dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej.
  • Szkolenie asystentów laboratoriów oraz kadry dydaktyczno-administracyjnej, a także rozwijanie narzędzi ułatwiających dostęp do materiałów dydaktycznych i zwiększających bezpieczeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
"Podczas pracy nad aplikacją mobilną UAM GO, będziemy korzystać z zasad projektowania uniwersalnego. Naszym priorytetem będzie zapewnienie dostępności cyfrowej, która obejmuje zarówno dobre doświadczenie użytkownika (UX), jak i spełnienie wymagań WCAG.    Projekt UAM GO doskonale współgra z naszą wizją otwartego uniwersytetu, w którym wszyscy studenci, niezależnie od ewentualnych ograniczeń czy niepełnosprawności, mają równy dostęp do możliwości edukacyjnych i rozwojowych." - Grzegorz Sadowski, Project Manager, UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to renomowana instytucja akademicka, a wybór Snowdoga jako partnera technologicznego do realizacji tego projektu jest dowodem na zaufanie, jakim nasza firma cieszy się w branży technologii i dostępności cyfrowej.

"Nasze kompetencje w zakresie rozwoju mobilnego, backendu, frontendu oraz dostępności cyfrowej sprawiły, że jesteśmy idealnym partnerem do takiego projektu. Szczególnie wiedza i doświadczenie z zakresu dostępności cyfrowej pomogą nam zbudować ważną społecznie aplikację, która wielu ułatwi studiowanie w Poznaniu." - Bartek Mikołajczak, COO Snowdog

Nie możemy się doczekać, aby wspierać UAM w tej fantastycznej misji i pomagać w budowaniu bardziej dostępnego doświadczenia edukacyjnego na szczeblu wyższym.